【Krenz】基础透视与结构 13期  2023年夏季班

【Krenz】光影与色彩 11期  2022年秋季班
【Krenz】基础透视与结构 11期  2022年秋季班

【Krenz】光影与色彩 10期  2022年春季班
【Krenz】基础透视与结构 10期  2022年春季班
【Krenz】动态与构成 8期  2022年春季班

课程大纲
https://krenz.art/?continueFlag=696f86641787c2f4ce573de2ec74b391